آخرین تحلیل‌ها

نماد نوع معامله الگو تصویر نمودار
خاذین، سایپا آذین خرید Bullish Bat
ذوب، ذوب آهن اصفهان خرید Reciprocal AB=CD
فولاژ، فولادآلیاژی ایران خرید مسطح طويل
شمواد، تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی خرید Bullish Bat
پارسان،گسترش نفت و گاز پارسیان خرید مسطح