آخرین تحلیل‌ها

نماد نوع معامله الگو تصویر نمودار
قشرین؛ شركت قند شيرين خراسان خرید Head & Shoulders
قچار؛ شركت فرآورده هاي غذايي وقند چهارمحال خرید مسطح
قشیر؛ شركت قند شيروان قوچان وبجنورد خرید مسطح
مرقام؛ شركت ايران ارقام خرید مسطح
کاما؛ شرکت باما خرید مسطح